top of page

Fukcije materialov

Pravilna izbira, uporaba in vgradnja materilov za njihov namen je temelj kakovostne gradnje. Skladno z mednarodnimi standardi morajo tehnične lastnosti geosintetičnih materialov ustrezati njihovemu namenu in funkciji, ki jo le ti opravljajo. 

Tesnjenje

Tesnilna geomembrana oziroma folija izvaja funkcijo bariere med objektom in okolico. Največ se uporabljajo pri gradnji odlagališč komunalnih odpadkov (kot bazno tesnjenje in prekrivka pri zapiranju odlagališč), raznih vodnih zbiralnikov za potrebe zasneževanja, vodnih akumulacij, napajališč, čistilnih naprav, zaščiti podtalnice in drugih objektov, kjer je potrebno zagotoviti 100% vodotesnost.

Team
Ojačitev

Z ojačitvenim geosintetikom lahko učinkovito preobrazimo območje šibke zemljine v uporabno. Največ se uporabljajo pri gradnji prometnic, vgradnji med nasute plasti kamnitih zrn za preprečevanje razrivanja le-teh in ustvarjanja kolesnic, pri armiranju brežin in gradnji podpornih konstrukcij. Kot ojačitveni geosintetik se največkrat uporabljajo enoosno, dvoosno orientirane geomreže ali ojačitveni geotekstil.

Ločevanje

Vloga ločilnega geosintetika je ločevanje dveh, po lastnostih različnih plasti. Pomembni dejavniki, ki vplivajo na izbiro ločilnega geosintetika so lastnosti temeljnih tal, lastnosti nasipnih materialov, velikost in zaobljenost zrn, pogoji vgrajevanja in obremenitev tekom življenske dobe geosintetika. Gramatura geosintetika je v primeru projektiranja ločilnega geosintetika nepotreben podatek.  

Filtriranje

Vloga filtrskega geosintetika je preprečitev prehajanja zemljine v drenažni sistem za vodo, hkrati pa mora zagotavljati neoviran prehod tekočine. Pomembne lastnosti filtrskega geosintetika pri projektiranju so efektivna poroznost, koeficient prepustnosti in odpornost na preboj (v primeru vgrajevanja pod kamnitimi oblogami).

Dreniranje

Drenažni geosintetik zbira vodo in jo odvaja izven vplivnega območja objekta. Za drenažo se običajno uporabljajo drenažni geokompoziti, redkeje geotekstil. Pomembni dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri drenažnega geosintetika so količina vode, ki jo bo potrebno odvajati, pritiski vode na geokompozit in obremenitve, katerim bo geokompozit izpostavljen. 

Zaščita

Vloga zaščitnega geosintetika je ščitenje temeljnih tal, neobstojne kamnine, geomembrane ali drugega gradbenega materiala pred atmosferskimi vplivi, pred raznimi poškodbami, ki jih lahko povzročijo drugi gradbeni materiali, mehanizacija itd. Pomembne karakteristike zaščitnega geotekstila so gramatura, prebodna trdnost in dinamični preboj.

Protierozijska zaščita

Pobočja so zaradi vode, gravitacije, ledu in vetra izpostavljena eroziji oziroma premikanju prsti. Čim večji sta nagnjenost površja in količina padavin, tem večja bo erozija. Za protierozijsko zaščito se uporabljajo predvsem 3D mreže in satovja, za enostavnejše rešitve pa lahko uporabimo tudi naravno jutino ali kokosovo mrežo. 

Zaščita betonov

Znotraj čistilnih naprav, lovilnih bazenov agresivnih snovi, gnilišč in podobnih objektov, je potrebno beton ustrezno zaščititi pred agresivnimi mediji. Navadno ga izvajamo s polietilenskimi ali polipropilenskimi ploščami, ki se vgrajujejo na opaž pred betoniranjem in v nekaterih primerih med samo fazo betoniranja konstrukcije. Plošče so sidrane 13 mm globoko v beton, stike pa se med sabo 100% zavari, stike pa se nato pregleda z visokonapetostno napravo in vakumom.  

Izolacija objektov

Tesnilne geomembrane so primerne za izvedbo zahtevnih hidroizolacij, kjer je potrebno zagotoviti 100% vodotesnost. Geomembrane iz različnih termoplastov, katerih stike se 100% vodotesno vari so primerne za vertikalne in horizontalne hidroizlojacije ter zahtevne kesonske izvedbe. Hidroizolacije objektov se izvaja tudi s posebnimi aktivnimi hidroizolacijami iz bentonitnih polsti, ki so lahko za zahtevnejše objekte kombinirane z geomembrano.
 

bottom of page